ทัวร์เกาหลี Easy Korea Love Snow 5วัน 3คืน บิน JIN AIR(LJ)

ทัวร์เกาหลี Easy Korea Love Snow 5วัน 3คืน บิน JIN AIR(LJ)

รหัสทัวร์ : CUCKR_LJ00100

เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR นำท่านสู่ เกาะนามิตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังว็อน เยี่ยมชมไร่ผลไม้ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ สัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ณสกีรีสอร์ทที่ ซึ่งลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและอุปกรณ์สกีประมาณท่านละ 50,000 วอน) ชมหมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยองอยู่ในโซล นำท่านชม ลอตเต้อควาเรียมรวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม ชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น เดินทางสู่สวนสนุกลอตเต้เวิลด์รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ ชม พระราชวังเคียงบ็อค ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง ช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
16,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Jin Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  อินชอน-เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่-เล่นสกี
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง-ลอตเต้ อควาเรียม-ลอตเต้ ทาวเวอร์-สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-COSMETIC SHOP-พระราชวังเคียงบ็อค-ดิวตี้ฟรี-โซลทาวเวอร์-ช้อปปิ้งเมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)-ชุดฮันบก-ฮงแด-TRICK EYE-ICE MUSEUM–ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน-สนามบิน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 22 จองด่วน
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 16,900 16,900 16,900 5,500 12 จองด่วน
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 เต็ม จองด่วน
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 14 จองด่วน
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 11 จองด่วน
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,500 1 จองด่วน
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,500 11 จองด่วน
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,900 22,900 22,900 6,500 W/L จองด่วน
29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 25,900 25,900 25,900 6,500 1 จองด่วน
01 ม.ค. 63 - 05 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 เต็ม จองด่วน
03 ม.ค. 63 - 07 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,500 25 จองด่วน
05 ม.ค. 63 - 09 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
07 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,500 เต็ม จองด่วน
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,500 เต็ม จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,500 25 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 21 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 16,900 16,900 16,900 5,500 15 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,500 25 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 16,900 16,900 16,900 5,500 25 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 16,900 16,900 16,900 5,500 25 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,500 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน